VI TILPASSAR KURS

ETTER DITT BEHOV

 

I Norge kan kven som helst drive med førstehjelpsundervisning.

Det er dessverre mange som underviser i førstehjelp som ikkje sjølv er oppdatert i dei siste retningslinjer og føringar, dette kan føra til direkte vranglæring. Noko som kan gje ein falsk tryggleik for kursdeltakarar.I tillegg set du som skal betale for kurset igjen med eit inntrykk av at du har gitt dine tilsette eit nyttig kurs, mens du faktisk har betalt for ei vare du ikkje har fått. Dette fordi kursleiar ikkje innehar tilstrekkelig kunnskap og erfaring frå akuttmedisinske tilstander.

 

Hos oss er kursleiar oppdatert på alt innan akuttmedisin. Instruktørane våre er også godkjent av Norsk Resisiterings Råd (NRR)

 

Trygg kvardag kan tilby det meste av kurs innan førstehjelp og sikkerhet.Vi kan også tilby mindre kurs til private i dykkar eigen heim

Ta kontakt for å få eit kurs som passar deg

post@tryggkvardag.no

Har du kvalitetssikra fyrstehjelpskunnskapen?

Pålagde kurs?Er din bedrift pålagd førstehjelpsundervisning?

Det vert fleire og fleire yrker som vert pålagt å sørge for at alle tilsette har årlig gjennomgang av førstehjelpsundervisning. 

 

Alle bedrifter bør sette av tid minimim ein gong kvart år til dette. Det vil komme til nytte ein dag, og då kan det vera avgjerande om ein har den livreddande kunnskapen.

Repetisjon er også avgjerande. Det viser seg at jevnlige kurs er svært gunstig for innlæring. Samtidig vil ein få oppdateringar i nye rutinar og tiltak som kjem til etterkvart.

 

Vi held også kurs til helsepersonell.

Helsepersonell har krav om at dei til ei kvar tid skal vera oppdatert på gjeldande reglar innan førstehjelp.

Ta kontakt for å få dekka ditt behov.

Vi stiller med kvalifiserte og godkjente

instruktørar

Kvalitetssikra kurs?Har du kvalitetsikra førstehjelpsundervisninga?

I Norge kan kven som helst drive med

førstehjelpsundervisning.

 

Det er dessverre mange som underviser i

førstehjelp som ikkje sjølv er oppdatert i dei siste retningslinjer og føringar, dette kan føra til direkte vranglæring. Noko som kan gje ein falsk tryggleik for kursdeltakarar.

I tillegg set du som skal betale for kurset igjen med eit inntrykk av at du har gitt dine tilsette eit nyttig kurs, mens du faktisk har betalt for ei vare du ikkje har fått.

Dette fordi kursleiar ikkje innehar tilstrekkelig

kunnskap og erfaring frå akuttmedisinske

tilstander.

 

Hos oss er kursleiar oppdatert på alt innan

akuttmedisin. Instruktørane våre er også godkjent

av Norsk Resisiterings Råd (NRR)

 

Trygg kvardag kan tilby det meste av kurs innan førstehjelp og sikkerhet.

Vi kan også tilby mindre kurs til private i dykkar

eigen heim

 

Ta kontakt for å få eit kurs som passar deg

post@tryggkvardag.no

 

 

Standard kurs

 

HLR KURS

Grunnleggande kurs i hjerte og lungeredning

(2 timar)

 

D-HLR KURS

Grunnleggande kurs i hjerte og lungeredning

med bruk av hjertestartar

(3 timar)

 

GRUNNLEGGANDE FØRSTEHJELP

(4 timar)

 

FØRSTEHJELP FOR ELEKTRIKARAR

(3 timar)

 

FØRSTEHJELP FOR LÆRAR/BARNEHAGE

(3 timar)

 

FØRSTEHJELP FOR SNEKKAR/ENTREPENØR 

(3 timar)

 

FØRSTEHJELP FOR HELSEPERSONELL

Vi har oppfriskningskurs og grunnkurs. (3 timar)

 

FØRSTEHJELP FOR SJÅFØRAR

Kurs for sjåførar av buss, drosje, langtransport, etc.

(3 timar)

 

I Noreg har vi årlig 2500-3000 gjenopplivingsforsøk som følge av plutselig hjertestans.

1/3 - 1/4 av alle med akutt hjerteinfarkt dør plutselig og uventa før dei kjem til sykehus.

3/4 av alle dødsfall i forbindelse med hjerteinfarkt skyldas hjertestans utanfor sykehus

2/3 av dødsfall på arbeidsplassen skyldas plutselig hjertestans eller andre hjertekarsjuykdommar (1/3 skyldes skader)

 

FIRE MYTAR OM PLUTSELIG HJERTESTANS

 

Det er bare eldre som rammes.

FEIL!

Sjølv om fleirtalet er eldre, rammes óg mange unge!

 

Vi reddar folk til eit varig pleietrengande liv.

FEIL!

Nær 90 % av de som overlever, klarer seg selv etterpå. 5-7 % blir varig pleietrengande.

 

Hjertestans rammer berre svært sjuke hjerter.

FEIL!

Plutselig hjertestans kan sjåast på som eit ”elektrisk ulykkestilfelle” i eit hjerte som slett ikkje behøver å vera spesielt sjukt eller skada.

 

Hvis pasienten overlever er livsprognosen likevel dårlig.

FEIL!

Dei som skrives ut frå sjukehuset og klarer seg sjølv, lever statistisk nesten like lenge som andre!

 

Kilde: NRR